Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 187 Domácnost Boží, Kniha 2

Lamechovo dobré poselství k jeho lidu. Neposlušní poslové Lamechovi. Zázračná sluhy posilující hostina.

8. listopadu 1842

1. Když Lamech uslyšel tento návrh Kisehelův, tu se velice zaradoval a chválil a velebil Mé jméno a děkoval Mi za tuto velkou milost, že byl uznán hodným, aby směl Mému jménu zbudovat takový dům.

2. Když Mi vykonal z nejvýš kajícného, láskou naplněného srdce tuto pobožnost, obrátil se ihned k pacholkům a dvorním sluhům a řekl jim:

3. „Vy všichni jste zde viděli tak jako já velký div a slyšeli jste vzhledem k nastávající stavbě slova z úst velkých poslů všemohoucího Boha, co je tu třeba ihned učinit.

4. Jděte tedy ve jménu nejvyššího Boha na všechny strany a pozvěte všechny z lásky k Bohu dobrovolníky na zítřejší den k slavnostnímu začátku tohoto díla.

5. Řekněte však také všem, co se přihodilo s Lamechem, aby se ho již nikdo nebál, a proto bude každému jazyk opět uvolněn, aby mohl mluvit podle svého smýšlení a sdělit též svou vůli

6. Řekněte všem také ještě, že se z ukrutného Lamecha, hyeny v lidské podobě, stal beránek, který co nejhlouběji lituje každé kapky krve a každé slzy, kterou kdy vyvolal jakýmkoli útlakem u svých poddaných.

7. A zvěstujte hlasitě všem, že Lamech tím, že mu všemilosrdný velký Bůh, kterého hlásal otec Farak, prominul velkou vinu, bude se po celý svůj život co nejhorlivěji snažit a za svou hlavni starost si učiní aby napravil každou křivdu, kterou jim způsobil a kterou lze ještě zmírnit a že je budoucně bude považovat všechny za své bratry a sestry!

8. Proto ať se již nikdo Lamecha nebojí! Ježto nyní vše víte, jděte tedy nyní sdělit nikoli vůli mou, nýbrž vůli všemohoucího velkého Boha. Staň se!“

9. Sluhové však váhali a tvářili se, jako by jim nezáleželo na tom, aby učinili hned, co jim Lamech uložil a přikázal.

10. Když to Lamech zpozoroval, zesmutněl a jeho smutek přešel pak v silnou horlivost; v této horlivosti řekl pak k váhajícím sluhům:

11. „Poslyšte, vy leniví pacholci a služebníci mého dvora: Dokud Lamech vládl nad vámi kovovými pruty, tehdy jste poslouchali jeho nejslabšího pokynu;

12. nyní však, kdy vás prosí jako bratr, nemáte pro jeho hlas sluchu.

13. Leč nejste neposlušni mne, nýbrž všemohoucího Boha; proto také uvidíte, jak na vás bude pohlížet za vaši neposlušnost!

14. Já jsem vám neporoučel, nýbrž jen jsem vám sdělil vůli Boží; proto tedy konejte, co chcete, ale hleďte, aby vás nepostihl soud!“

15. Poté se Lamech obrátil ke Kisehelovi a řekl: „Ó, sděl svému nejubožejšímu sluhovi: Jednal jsem nesprávně, že jsem sdělil tvou vůli z Boha těmto bratrům, aby ji splnili?“

16. A Kisehel odvětil poté Lamechovi řka: „Ó, bratře Lamechu, každé slovo bylo správné a dokonalé; ale pacholci a služebníci jsou hladového těla. Proto je napřed pohostíme, načež oni pak již učiní, co je správné.“ Lamech se poklonil Kisehelovi a otázal se ho opět:

17. „Velký příteli, poraď mi, co tedy mám nyní činit, neboť není zde ničeho, aby tito hladoví mohli být nasyceni!

18. Mám snad poslat ke dvoru, aby se tu mohli nasytit nejlepšími plodinami z mých spižíren, anebo mám snad dát dopravit pokrm a nápoj sem dívkami?

19. Příteli, jen se vyslov a já učiním vše, jak je tobě libo!“

20. A Kisehel pravil Lamechovi: „Poslyš, bratře, ani toho, ani onoho zde není třeba! Hle, ženy a dívky mají ještě lecjaký zbytek v koších. Požehnejme mu a buď ujištěn, že to všem postačí!“ Lamech padl před Kisehelem na kolena a prosil ho o požehnání

21. Kisehel pravil hned nato ženám a dívkám: „Postavte koše se svými zbytky sem!“ A když to ženy a dívky učinily, vzhlédl Kisehel se svými bratry k nebi a požehnal zbytkům v koších.

22. Když se byly koše náhle naplnily, rozkázal Kisehel sluhům: „Nuže, vy líní a shnilí sluhové, pojďte sem a nasyťte se, abyste pak mohli činit, co vám Lamech přikázal! Amen.“

23. A sluhové sáhli ihned po koších a jejich obsahu. Když se však nasytili, tu Mne teprve začali dokonaleji uznávat, a proto také chválit a velebit.

24. Po skončení chválení a velebení se však rychle zvedli a splnili vůli Lamechovu a najali pro příští den velké množství dělníků.

Kapitola 187 Náhled v mobilu Impresum