Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 9 Domácnost Boží, Kniha 1

18. „Velký, Všemohoucí Bože vší moci, vší síly a vší svatosti! Stáhni zpět Svůj velký hněv a uhas Oheň Své vše zničující zloby a vyslyš v klidu Své svatosti slova Své věčné Lásky, která jest jedině život v Tobě, věčná jako ty mocná a silná jako Ty z Ní a Ona z Tebe a nenič život v Ní a Sebe skrze Ní, nýbrž dej vzejíti milosti za právo, a dej ať Ti Láska učiní zadost, a žádej smíření za Svou zraněnou a uraženou svatost a Tvé lásce nebude žádná oběť příliš velkou, kterou bys od Ní žádal k věčnému usmíření Své svatosti!“

19. A. nyní viz a slyš a chápej dobře, co se stalo a co Božství poté odpovědělo! Oheň se udusil a ze všech prostorů zavanul libý dech, smíšený ještě silně rachotícím hřměním létajícími troskami rozpadnutých světů, které se od jedné nezměrnosti k druhé jako velké blesky ještě hoříce míhaly. A láska chápala hřmění Boha, který prudce pravil:

20. „Já vložím všechnu vinu na tebe, jako trosky světa na Zem a Ty zahladíš hanu Mé svatosti, která je věčným poutem mezi Mnou a tebou! A hle, Já zlořečím Zemi, aby žádná skvrnka nepotřísnila Mou svatost a nestal Se jako Ty nesvatým Bohem, a toto zlořečení budiž zůstaveno Tvé vině, kterou musíš na Sebe vzíti a pro Mou svatost zahladiti a zemi Svou krví smýti od kletby hanby skrze hřích Adamův!“

21. A viz slyš a chápej dobře, co poté odpověděla Láska řkouc takto: Velký, přesvatý Bože vší moci a síly! Staň se podle Tvých slov!“

22. A hle, tu pojednou vyhasl všechen oheň na Zemi a ve všech tvůrčích prostorách! A trosky rozbořených Sluncí, Zemí a Měsíců byly opět mocí a silou Božstvím vyslyšené Lásky sloučeny a uspořádaly se opět tak, jako byly uspořádány na počátku svého vzniku, podržely však na věčné znamení nezahladitelné stopy svého tehdejšího úplného rozboření podobné jizvám věčné Lásky, která později ve velkém Čase časů za všechny krvácela na kříži.

23. A tu a tam zůstaly ležeti trosky také ještě jiných světů na povrchu, v hlubinách a mořích Země na znamení moci a síly Boží a zároveň však také jako výmluvní svědkové převelikých skutků slitovné Lásky.

24. A viz a slyš dále a chápej dobře, co se nyní stalo: Když tedy věčná láska přijala tyto požadavky a tím již předem učinila zadost velké Boží svatosti, tu dalo Božství v jemnějším šumění a vání opět jen Lásce srozumitelnému vyrozuměti Svou svatou vůli a pravilo v řeči naplněné něžným tónem takto:

25. „Hle, Tvé velké milosrdenství vystoupilo ve Mně a předstoupilo před Mé vševidoucí oči, a Já jsem v klidu Své svatosti poznalo Tvou velkou upřímnost a věčnou věrnost a spočítalo jsem kapky lítosti Adamovy a kapky smutku Evina a Tvým velkým slitováním jsem Se stalo skrz naskrz soucitné.

26. A hle, proto vezmu zpět Své soudy v této době a dám podle Tvé žádosti vylíti ve velké hojnosti milost za právo a napravím škodu, kterou způsobily Mé soudy. A mimo Mne nemůže nikdo nic napraviti nežli jedině Já, protože nikdo není dobrý, jedině Já, svatý Otec; neboť to budiž Mé jméno příště na věky A Ty , Má lásko, jsi Můj Syn; a svatost jako ono mocně všepůsobící pouto síly mezi námi a mezi vším, co od nás vyšlo, budiž svatý Duch, který naplní všechny prostory prostorů a všechny nekonečnosti nekonečností do všech věčností věčností, Amen. A to praví nyní dobrý, svatý Otec. Amen.

27. A nyní řekni, milovaný Synu, také lítostivé a truchlící dvojici – a vryj jim ono řečené hluboko do srdcí – a aby zachovávali přikázání Lásky a slitování nezrušitelně až do konce jejich života a Já jim pak v době, kterou jsem určil sešlu Prostředníka Mezi Mnou a jimi, aby smyl velkou vinu a ulehčil velké, těžké břímě jejich neposlušnosti.

28. Do té doby, ať však setrvávají ve vší trpělivosti a tichosti, a chléb, který jim nyní jen poskromnu dám, ať vděčně v potu tváře požívají a nenasytí se až do doby Prostředníka, kterého probudím z jejich středu dokonalého a dobrého, jako jsme na věky dokonalí a dobří a svatí My.

29. A řekni jim ještě k tomu, že jsem Své soudy zastavil jen pro ty, kdo budou Má přikázání přesně zachovávati, přestupcům však budiž pro všechny věčnosti se vší přísností věčně svaté pravdy za nejpřesnějšího plnění při nejmenším přestoupení pohroženo!

30. To praví svatý a jedině dobrý Otec skrze Svého Syna, který jest v něm věčná Láska a skrze svatého Ducha jako působící milost z Nás obou k někdejšímu odpuštění hříchu, které nyní učiní jejich těla utrmácená a pak je však bude povždy usmrcovati časné k dosažení života po smrti těla po čase onoho slíbeného Prostředníka.

31. To praví jedině svatý a jedině dobrý Otec. Amen, amen, amen.“

Kapitola 9 Náhled v mobilu Impresum