Help

jakob-lorber.cc

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Resultate 260 - 280 van 42354

[HG 1.27.23] En sien, toe staan Hlad op en sê in ‘n bondige kort toespraak: “Broers, julle weet, hoe ek teen alles gevoelloos moes wees, om so te sê die streng reg te verpersoonlik en die willekeurige wreedhede van Hanoch as onverbiddelike reg daar te stel, en moes dus vir al sy bose speletjies my goedkeuring toestaan. Al het ek ook nie self geslaan nie, dan was ek die opsigter daarby en moes die houe van Huid en sy helpers tel en dit dankbaar aan Hanoch oorhandig. Sien, destyds moes ek voorgee, om gevoelloos te wees, aangesien ek dit nie in die geringste mate was nie; nou wil ek omkeer, soos julle sien! Teen Hanoch wil ek wees, wat ek so dikwels voor die volk, ons broers, moes voorgee om te wees; maar teenoor die broers wil ek warm wees, en in koue wil ek aan Hanoch al die mishandelings wat hulle deur Hanoch gely het, vergeld. My getrouheid teenoor hom sal wees koue vergelding, en my ywer sal vir my maak dat ek die eerste word onder julle, en sy stem van lof sal in skree en brul omskep word en sal ‘n fees vir die ore van hulle wees, wat so dikwels mishandel is; en met die bloeddruppels van sy rug sal die vaal mense hulle wange rooi verf!

[HG 1.27.24] Aangesien ek andersins heeltemal met julle saam stem, glo ek, dat my oordeel nie onregverdig is nie, wanneer ek volgens my gevoel optree, wat lank genoeg straks moes toekyk vir al die wreedhede en misdade van Hanoch. Want hulle wat ‘n gevoel en ontvanklikheid vir smart en marteling het, die het dit sekerlik ook vir weldadigheid; dit het ek al baie gesien. Daarom laat ons in toekoms deur weldadigheid regeer. Vir hom, wat kwaad doen, met hom sal volgens die graad van sy oortreding gebeur, maar met toegeeflikheid, aangesien hy ook ‘n broer is; maar hy wat gehoorsaam en ‘n weldoener is, sal daar tienvoudig vergoed word. En dan eers sal aan die ou God ‘n offer gebring word, wat hom sekerlik sal behaag, as ons dit weer vir Hom bring, soos wat Cahin en Hanoch dit vir ons almal op ‘n misdadige en ligsinnige manier verloor het.”

[HG 1.27.25] En sien, toe staan almal op en het voor Hlad gebuig en gesê: “O broer! Van ons almal is jou oordeel die mees korrekte een; jy is die naaste aan die kinders van Adam. Daarom sal jy vir ons ‘n voorbeeld wees, waarvolgens ons almal ons sake sal orden en met ‘n vaste wil ook tot uitvoering bring.

[HG 1.27.26] Die warm bloed van die arm broers het die ys om jou hart laat smelt, en nou breek daar ‘n stortvloed van warmte na vore; daarom handel in daardie warmte, en verwarm ons almal met jou oorvloed!”

[HG 1.27.27] En sien, toe het Uvrak opgestaan en het gesê: “Broers, sien en luister! Al julle sieninge is reg en geregverdig; maar die’ van Hlad is volgens my skerp insig die mees ooglopend korrekte een. En sodoende is ek tot op een punt geheel en al oortuig van sy siening, en die’ een punt is van groot belangrikheid, wat daar die volgende behels: Om baie versigtig en slim te wees in alles, wat ons net altyd wil onderneem. Want sien, om regverdig te wees, om goed te doen, om korrek en regverdig te oordeel, regverdig te vergeld, ‘n sekere ordelikheid, - dit is dinge, wat van groot, openbare nut vir die volk en sowel ook vir ons almal is; en al hierdie dinge is voldoende vir ons en die volk. Maar nou weet ook al die vrye burgers van die stad Hanoch, dat ons vorste en Hanoch vir daardie domkoppe ‘n ware god is, wat niemand van hulle, al word hulle duisendvoudig geslaan, wil laat ontneem nie; en meer nog, as al diegene wat vry is, is nes die volk aan hierdie waansinnigheid vasgemaak.

[HG 1.27.28] Wanneer ons dan onmiddelik ons Hande op Hanoch lê, dan sal ons die volk juis teen ons ophits; en indien Hanoch dan nog na hulle toe sou gaan en vir hulle sou verduidelik, dat ons vir hom die hande gebind het, sodat hy nie ons mishandelings, wat ons vir hom toegedien het, sal kan afweer nie, dan sal die volk op ons afstorm, en ons sal onder die las van die massas ten gronde gaan.

[HG 1.27.29] Daarom moet ons slinks, baie versigtig en slim te werk gaan, wanneer ons ons planne tot uitvoering wil bring, sodat die saak vir ons tot voordeel sal strek. Aangesien ek tot nou toe in alle sake sy mees geheime raadgewer was, weet ek ook die beste, hoe sake staan. Daarom is my eerlike opinie die’: Om vir Hanoch ten minste vir drie jaar lank ter wille van die skyn die verlangde tribuut te betaal, maar om intussen die volk goed te behandel, sodat hulle ons vertrou, en dan ook om dikwels die verstandelik beteres oor die werklike wese van Hanoch en ook oor al sy bedrog en aller grofste misdade in te lig, om vir hulle spore van die ou God te wys en dan nog vir hulle begryplik maak, hoe alles van ons, al was dit hoe hard, net daarop gemik was, om vir hulle uiteindelik uit die swaar juk van Hanoch as broers te red, en dat dit nou moes gebeur, andersins sou hulle almal doodgemaak word.

[HG 1.27.30] Ek gee vir julle my volste versekering: Indien ons die volk op die’ wyse sal onderrig en vir hulle volgens Hlad se mening behandel, is ons voordeel onberekenbaar groot, en ek glo, selfs die ou God sal nie vir ons die heerskappy weier nie, indien ons nog boonop vir Hom offers wil gee. Dan eers sal ook ek saamstem, dat Hanoch deur die volk moet ervaar, wat reeds baie wys my insigvolle voorgangers Huid en Hlad genoem het.

[HG 1.27.31] Behartig goed wat ek gesê het, julle my broers en hoë seuns van Cahin!” - En sien, almal het voor hom gebuig en gesê: “Amen, so sal dit gebeur, sodat elkeen se voorstel sal geldig word teen Hanoch, die berugte een wat ons vader verban het en ‘n skandelike sondaar teenoor die ou, magtige God is.”

[HG 1.27.32] Toe neem almal weer hulle sitplekke in; maar Farak het bly staan en het eers met groot erns na almal gekyk, as of hy wou sien, of daar nie nog iets agter elkeen van die sprekers verborge gebly het, waarmee niemand dit sou gewaag het om na vore te kom nie; en wat hy met die oë gesoek het, het vinnig en maklik sy verstand gevind. Nou het hy geweldig begin om te praat, en sy toespraak het niemand ontsien nie en was soos ‘n swaard op die slagveld, en hy het gesê:

[HG 1.27.33] “Broers - indien julle dit nog werd is om met hierdie eretitel aangespreek te word -, ek het julle toesprake verneem, waarmee julle hardop julle gedagtes laat weet het, maar julle agterbakse begeertes teenoor mekaar het julle weggesteek en het vir mekaar met julle planne gelieg en het daardeur teenoor mekaar tot muiters geword, aangesien elkeen van julle die plan het, om ongemerk pad te gee en vir Hanoch te vertel, dat hy uit oorgroot lojaliteit teenoor hom, voor die belangrike intrede van die regering op sy manier ‘n vergadering van al die vorste belê het, soos die’ een hier voor ons, en het probeer om almal aan te moedig om hulle werklike skandelike mening oor Hanoch te lig, sodat dit vir Hanoch dan duidelik sou word, in wie se hande hy die tien regerings moet toevertrou, - waardeur Hanoch vir hom dan met alle mag sou toerus en hom dan as die alleenvors oor ons almal sal aanstel; die ander kon dan as gevolg van die liggelowige Hanoch dieselfde lot van Cahin deel.

[HG 1.27.34] O julle skurke, julle uitwerpsels van alle boosheid! Vra net vir julleself, of daar ooit ‘n eerlike trek vir julle tot iets gemaak het! Want alles, wat ek en julle is, het geslaag deur slinksheid, agterbaksheid, bedrog, vleiery en huigelary. Het die arme volk dan nog nie genoeg gely nie? Het hulle dan nie reeds so ellendig geword dat hulle byna nie meer soos mense lyk nie? Het hulle dan nie reeds die laaste druppel bloed onder julle houe vergiet nie? En het ons ooit iets goeds vir hulle gedoen, daarvoor dat hulle vir ons vir so lank gewillig gevoed het, in ruil vir mishandelings van alle denkbare soort?! Het hulle, wat julle dieremense noem, nie ook die reg op alles, wat die aarde dra nie? En dit was vir hulle verbied, om te eet van al die vrugte, wat daar ryp geword het, maar net van die’ wat vrot geword het. En nog is julle daarmee nie te vrede nie, maar wil vir hulle nog duisend keer ongelukkiger en meer ellendiger maak, as wat hulle alreeds is?!

[HG 1.27.35] Daardeur gedryf, sê ek vir julle almal sonder vrees: Wanneer julle die arme volk wil regeer, wat julle nie werd is, dat dit julle broers is nie, dan laat staan alle boosheid en agterbaksheid, en lei hulle in die aangesig van die ware en ou God, en wees ook vir Hanoch ‘n ware broer en nie bedrieërs ter wille van julle kroppe en gorrels nie, en maak vir julleself deur opregte lojaliteit, wat julle geword het deur bedrog en agterbaksheid, waardig, andersins sal die ou God julle offer nie raak sien nie en sal na die swakkes kom vir hulp teen julle en sal vir julle tot slawe en ongediertes maak, van hulle vir wie julle name gegee het, wat op julle grond gegroei het! Dink goed oor die toespraak van die wrede een, amen.”

[HG 1.27.36] Sien, toe Farak sy toespraak beëindig het, toe het die ander soos vasgemessel bly sit en kon ook nie een woord as verskoning oor hulle lippe bring nie, en die meeste het by hulleself gedink: “Hy het vir ons in die geheim by die ou God voorgespring; want hoe anders kon hy vir ons so haarfyn deur en deur opsom?! En aangesien dit nou so is, wie sal aan sy sy kan bestaan?! As ons hom kon vernietig, dan sou dit maklik wees; maar nou - wie sal sy mag kan teenstaan? Nog voor ons ‘n hand optel, sal syne ons reeds vernietigend tref; daarom sal ons gerus afwag, watter wending die saak sal neem, en dan sal dit wys, wat ons verder te doen sal staan.”

[HG 1.27.37] En sien, aangesien dit nou niemand meer gewaag het om te praat nie, het Farak nog ‘n keer na vore getree en het vir hulle gevra: “Nou, hoe is dit dan nou? Is daar dan niemand meer wat die moed het, om ‘n toespraak te lewer om vir my teë te gaan nie? Waar is nou julle slinksheid, julle bedrog, julle slimheid, julle vleiery, julle huigelary, waar julle leuens, waar julle mag, waar julle vorstendom en waar julle god Hanoch wat bedrieg is?

[HG 1.27.38] Ja, ek sê vir julle, julle stom spraak van gedagtes het nie my ore ontgaan nie, en hoe die saak ook al sal verloop, sal julle dit regstel, wat daar volgens regverdigheid en billikheid reggestel moet word; en wie van julle nie presies daarvolgens sal handel nie, sal nes Cahin verban word, van wie julle sê, dat hy julle vader is, aangesien hy tog volgens regverdigheid gehandel het, - net te blind en streng, waardeur hy homself gevange geneem het, en voor sy eie werk moes vlug. Waarheen, - dit weet niemand nie, behalwe die ou God; en indien Hy dit vir iemand wil laat weet, dan sou hy dit ook weet. Alleen, dit is nie Sy wil nie. Sien, hy was regverdig uit vrees vir die oordeel van die ou God, en het daardeur in sy optrede gefaal, aangesien hy niks uit liefde, wat tog bo alles vir hom deur die ou God beveel was, gedoen het nie.

[HG 1.27.39] Julle het selfs alle geregtigheid uit die veld verdryf en in plek daarvan slinksheid, bedrog, slimheid, leuens en ander tallose skandalighede daarby gevoeg, wat as gevolg van hulle afskuwelikheid geen name het nie, en glo, die ou God sal vir julle in al julle misdade, watter getal geen einde het nie, bereidwillig ondersteun, indien julle net vir Hom enige blinde vuur as offer sou aanbied. O, daar misgis julle vir julle geweldig; die Oue het skerp oë en ken presies julle hele wese, uit wat dit van die eerste tot die laaste bestaan. Daarom is Sy ore ver van julle en sal nooit meer vir julle in julle onbeperkte boosheid luister nie, al sou julle ook die hele aarde vir Hom as offer aan die brand steek; vir solank as wat julle nie vooraf julle harte met die vuur van ‘n onbeperkte liefde vir julle swak broers en ongelukkige susters gereinig het nie, en vir julle van alle hoerery sal weerhou nie, wat in elk geval vir mans van tweehonderd jarige ouderdom in ‘n vorste-amp, heel onbegryplik sleg aanstaan.

[HG 1.27.40] Nou beantwoord my vrae, indien julle kan, of as julle dit kan waag, sê dit vir my so reguit in my gesig, wat julle nou besluit het om te doen, net soos wat ek dit vir julle sonder vrees gesê het; want ek streef na geen heerskappy, nóg na enige vorstendom soos julle nie, maar net na die presiese vervulling van pligte wat aan my amp opgedra is en volgens die welbehae van die Oue, daarom ek nooit ‘n onreg begaan het nie, nog nooit ‘n vrou geskend het nie, nie ‘n maagd nie, en nog minder ‘n meisie van twaalf jarige ouderdom en minder nie, soos julle nie, waarom julle vir my die naam die wreedaard gegee het, aangesien ek nie soos julle ‘n lui misdadiger wou wees nie!

[HG 1.27.41] Dit sal my laaste woorde wees, sodat julle weet, vir wie julle voor julle het, naamlik vir my, die wreedaard, maar vir wie julle nooit nader sal leer ken nie behalwe so ver, as dit vir julle nodig is, soos dit teenswoordig die geval is, sodat nie alles vir ewig - ja, ek sê vir ewig ten gronde sal gaan, met die heropgewekte toorn van die ou, ewige, heilige God nie! Moet dus niemand vir my nader uitvra, waarom en waardeur nie! Amen.”

[HG 1.28.1] En sien, aangesien van almal, wat reeds gepraat het, niemand dit gewaag het, om ‘n teentoespraak teen Farak te hou nie, het uiteindelik Molakim opgestaan en het sy mond na Farak gerig, en het vir hom skerp in die oë gekyk en gesê: “Broer, jou toespraak was skerp en het vir elkeen in die middel getref; alleen sien, wat ons toesprake behels, is die inhoud, behalwe vir die verwerping van Hanoch, goed en reg; ons toesprake is net deur die innerlike, valse begeertes verontwaardig, wat eers in ons wakker geword het, toe ons die vorste-amp wat aan ons toevertrou is, in oënskou geneem het.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mobiele weergawe Kommentaar