Help

jakob-lorber.cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nájdení 0 - 20 z 896

[PS 0.2] Slnečná pôda nie je taká tvrdá, ako sú mnohé jej deti, / je živá rovnako ako prsia ženy a pozná svoje základy. / Je tu jemná pôda a celkom mäkké šíre pastviny, / najvyššie vrchy sú bez skál a hlboko vrytých priepastí, / a pôda, rovnako ako vrchy, je plne obývaná bytosťami, / ktoré skrze moc svetla uvoľňujú Zemi smrteľné putá.

[PS 0.3] Slnečný svet Slnka krúži v najľahších prílivoch éteru; / aké svetlé a silné je tu všetko svetlo, to si nikto nedokáže dobre predstaviť, / a kto sa v tomto najvyššom lesku lúčov stará o život, / to ešte nebolo dané žiadnemu telesnému oku. – / Áno, vo svetle vrú neobyčajné zázračné hĺbky, / ktoré nikdy nevypadnú preč na malé pastviny sveta!

[PS 0.4] Ktože tu môže so svojím okom zniesť svetlo Slnka, / a ktože Mi dobre správne skúsene povie, skade je toto mocné svetlo? / Ó pozrite, na týchto svetlých sférach sa prebýva celkom vznešene, / iba duchovia najčistejších dietok sú tu opatrovaní pre trón, / a najvyššia Matka tróni v ich strede, / a učí ich tu zvykom Otcovej lásky a múdrosti. (viď Matúš 20: 25-28)

[PS 0.5] Ó Slnko, Slnko, ty nositeľka najhlbšej zázračnej veľkosti, / ktorá si ešte nikdy nezmerala najväčšieho stvoreného anjelského ducha! / Pozri tam dolu na tretiu dcéru, Tvoju malú Zem, / tam na chudobných pastvinách pasú sa chudobné stáda; / chcem preto z prebohatých hlbín tvojho svetla / dať len jedinú kvapku odkvapnúť dolu k onej dcére!

[PS 0.8] Uvidíte tu, čo vás najviac obšťastní, / ako sa tu vaše dieťatko krášli s láskou a múdrosťou, / a ako sa tu oni vzájomne opatrujú a učia; / aj toto budete počuť tak dobre, ako s vlastnými ušami. – / A napokon vám nechcem odňať ani vznešenú útechu, / ako sa tu vaše dieťatko ustavične usiluje o vaše blaho!

[PS 1.4] Ak je však samotné Slnko dokonalou planétou, potom tiež musí celkom iste obsahovať v najdokonalejšej miere všetky ony planetárne súčasti, ktoré sa vyskytujú vo veľmi zmenšených potenciách na všetkých ostatných menších, obiehajúcich ho planétach. A tak sa musí nachádzať v Slnku vo veľkej dokonalosti to, čo sa v omnoho menšej forme a teda aj omnoho nedokonalejšie vyskytuje na planétach Merkúre, Venuši, Zemi a jej Mesiaci, na Marse, na štyroch malých partikulárnych (dielčích) planétach: Pallas, Juno, Ceres a Vesta, na Jupiteri a jeho štyroch mesiacoch, na Saturne a jeho prsteňoch a siedmich mesiacoch, na Uráne a jeho piatich mesiacoch a na jednej, ešte vzdialenejšej planéte a jej troch mesiacoch a konečne na všetkých tých asi 12 000 miliónoch kométach, ktoré sa v nesmiernych vzdialenostiach pohybujú okolo tohto Slnka.

[PS 1.6] Pôda vašej planéty je mŕtva, tvrdá, kamenistá a nie je schopná bez slnečného svetla niečo splodiť. Naproti tomu pôda Slnka je jemná a hebká, nie je kamenistá ani piesčitá, ale je taká mäkká, ako mäso človeka. Alebo, aby ste tomu ešte lepšie rozumeli, je takmer všade taká pružná, že by sa nikto, kto by snáď na ňu spadol, nijako bolestivo neporanil, pretože by tu spadol práve tak, ako na vankúš naplnený vzduchom. Táto pôda však nie je pri tejto vlastnosti azda taká tuhá, ako u vás tzv. gumené elastikum (kaučuk), ale je celkom kyprá a nie je teda pružná vcelku, ale len vo svojich najjemnejších čiastkach, ktoré sú samy sebou všetky šešuľkami, naplnenými pravým životným éterom.

[PS 1.7] Niečo podobné je síce tiež u pôdy vašej planéty; lenže tieto šešuľky sú samé príliš krehké a pri náraze alebo pri de sa nepoddávajú, ale sa tým iba pevnejšie stlačia k sebe; a ak ležia počas mnohých rokov nerušene vedľa seba a nad sebou navrstvené, uchvacujú sa konečne tak tvrdošijne, že sa potom následkom tohto vzájomného uchvacovania stávajú celkom kameňom a v tomto stave potom tiež samozrejme kladú ešte tvrdošijnejší odpor než prv, kedy ešte ležali jedna nad druhou oddelene a uvoľnenejšie; a z toho dôvodu musí potom byť aj vegetácia na planéte omnoho chudobnejšia, než na dokonalej slnečnej planéte.

[PS 1.9] Je niečo takého potrebné aj na dokonalej slnečnej planéte? – Pozrite, tu je veľký rozdiel. Pretože pôda slnečnej planéty je taká jemná, hebká a vláčna, zachycujú sa časti, patriace ktorejkoľvek rastline, už bez semena bezprostredne v samotnej pôde a vyrážajú na ňu v najpočetnejších, najrozmanitejších a najužitočnejších rastlinách, ktorých krása, dobrá akosť a užitočnosť predstihuje tak mnohonásobne všetko mysliteľné na všetkých ostatných planétach, koľkonásobne predstihuje Slnko svojím svetlom a svojou veľkosťou všetky tieto svoje svetové deti.

[PS 2.1] Vieme teda, že Slnko je dokonalou planétou. Preto sa tiež nebudeme dlhšie zdržovať porovnávaním, ale pustíme sa ihneď, ako hovorievate bez dlhých okolkov, do Slnka a preskúmame ho od pólu k pólu, avšak nie v tom poriadku, ako pri nejakej planéte nedokonalej, ale v poriadku práve opačnom.

[PS 2.3] Ak teraz uvažujete o tejto veci v správnom svetle, potom ste v jednom ohľade deťmi ľudí Slnka; zaiste, čo sa tu oť týka samotného pravého živého ducha, ktorý prebýva vo vás, tu ste naopak, keď ste už podľa vonkajšku považovaní za deti slnečných ľudí, zase ako ich rodičia. Pretože nesmrteľný duch vo vás je mi bližšie než duch slnečných ľudí, pretože je to duch nasť sa vracajúci, zatiaľ čo duch slnečných ľudí je akoby vychádzajúci.

[PS 3.1] Čo sa však teraz stáva s tými, ktorí tu nedbali na Zákon poriadku Mojej vôle? – Títo opúšťajú potom svoje telá a vchádzajú do iného a síce do prvého vnútorného Slnka, kde sú oť náležite pripravení prijať telo, a to s plným vedomím svojho skoršieho bytia, aby tým zbadali, že tento stav je zaiste trestom za to, že jednali proti živému zákonu Mojej vôle. Napokon však majú i tu svoju úplnú mocnú slobodnú vôľu, a môžu konať ako predtým. Ak tu oť vystúpia z Môjho poriadku, potom prídu oť do ešte vnútornejšieho slnka, a pri podobných pokračujúcich priestupkoch proti Môjmu poriadku prídu až do najvnútornejšieho slnka, ktoré je zároveň tiež najhmotnejším a najpevnejším.

[PS 3.2] Tí, ktorí sa pripoja do poriadku, stúpajú potom oť ku vyššej dokonalosti. V opačnom prípade sú tu však vzatí do pevnej väzby a sú vyvrhnutí objemovo zo slnečného tela do šíreho priestoru planét a komét.

[PS 3.3] Pri tejto príležitosti môžete len pozrieť nasť na „Muchu”. Tu ihneď uvidíte, aký to má časom následok pre tieto vyvrhnuté duchovné potencie. Mnohokrát sa pravdaže stáva, že keď sa tieto prvé planetárne počiatky ako ešte dosť dobre neupevnené duchovné potencie následkom ponechaného im vedomia obrátia ku poriadku, bývajú pri svojom obrátení Slnkom prijaté pre ďalšie zdokonalenie. V opačnom prípade sú však odkázané ku nesmierne dlho trvajúcemu neusporiadanému blúdeniu komét, pri čom sú nútené vstúpiť do súdeného poriadku nejakej planéty, alebo dokonca do mesiaca.

[PS 3.5] Ale ako v opačnom prípade môžete byť tiež ich rodičmi, to asi nebude zaťažko uhádnuť. Hovorím vám: Môžete nimi byť z dvojakého dôvodu. Jeden dôvod je tento: Keď snáď vaše deti skoro zomrú, tu nastáva prípad, že takí duchovia, ak sú lepšieho druhu a v sebe poddajnej vôle, vracajú sa najskôr nasť, tak ako ste predtým počuli, že mnohé (zo Slnka) vyvrhnuté zväzky duchov, ak majú poddajnú vôľu, bývajú vo forme počiatočnej kométy oť prijaté Slnkom, bez toho, aby museli prekonávať úplnú planetárnu, tvrdú skúšku zrelosti.

[PS 3.6] V tomto prípade ste už za prvé rodičmi týchto skoro sa k Slnku navracajúcich detí. Za druhé môžete však ešte byť v omnoho dokonalejšom zmysle rodičmi všetkého solárneho (na Slnku sa nachádzajúceho) ľudstva, a to síce vtedy, ak môžete povedať s Pavlom: „Teraz už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne!” –

[PS 3.8] Ak len trochu popremýšľate o tom, čo bolo doposiaľ povedané, nebudete už vidieť bezúčelnosť v tom, keď uvidíte padať zo stromov množstvo kvetov a nedozretých plodov. Ak chcete vedieť, prečo a kam učiňte len jediný pohľad na Slnko; to vám ihneď povie, prečo a kam; planéta nepotrebuje vždy hmotne úplne dozrieť, aby sa duchovne vrátila oť tam, odkiaľ vyšla. Aké sú tu ďalej pomery v našej dokonalej slnečnej planéte, uvidíme čoskoro.

[PS 3.9] Tu je však potrebné položiť otázku, ktorá znie takto: „Čože sa však potom deje s onými duchmi Slnka, ktorí sa, používajúc svoju dokonalú slobodnú vôľu, chovali tak, že ich vôľa bola vždy v súlade s Mojou vôľou? – A je mnoho takých dokonalých duchov v Slnku, ktorým netreba prekonávať nejakú ďalšiu degradáciu, aby sa potom oť od nejakého spodnejšieho stupňa namáhavo prepracúvali k dokonalosti?”

[PS 3.10] Títo už v Slnku dokonalí duchovia, ktorých je veľmi mnoho, nezostávajú po svojom zdokonalení v Slnku, ale stúpajú nahor k vyššiemu centrálnemu slnku, z ktorého kedysi i so Slnkom vyšli. Tu bývajú najprv upevňovaní v pokore, a stúpajú potom oť vyššie ešte ku hlbšiemu pracentrálnemu slnku, ktoré čo do veľkosti, svetla a nádhery nevysloviteľne predstihuje slnko predošlé.

[PS 3.11] Keď títo duchovia z predošlého slnka ešte tak prežiarení a rozžhavení prídu do tohto pracentrálneho slnka, nepripadajú si tu nijako inak, než akoby boli celkom temní a úplne bez svetla. Preto sú tu oť vedení od stupňa k stupňu a vládnucimi tam duchmi sú oť tak presvetlení, že sa tým stávajú spôsobilými stúpať oť ku ešte hlbšiemu a takmer nekonečne väčšiemu centrálnemu slnku. Toto slnko je zároveň poslednou hmotnou prípravnou školou pre vlastné nebo, ktoré je tu pravlasťou všetkých dokonalých duchov. Avšak v tomto poslednom a zároveň tiež najväčšom ústrednom slnku jedného obalového glóbusu je veľmi mnoho stupňov, ktorými musia duchovia obdarení éterickými telami prejsť, než sa stanú spôsobilými, aby boli prijatí do duchovného slnečného sveta, ktorý sa nazýva nebo. Toto je teda nemnohými slovami naznačená cesta pre dokonalých duchov v Slnku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Náhľad v mobile Impresum