Help

jakob-lorber.cc

201 202 203 204 205 206 Resultate 4080 - 4100 van 4104

[GJE 10.214.4] Ek weet goed, o Majesteit en Heer, dat U dit net geestelik bedoel het - maar ondanks die uitleg wat U ons gegee het, kon ons die geestelike tog nie heeltemal tot op die bodem begryp nie. Ons het daarby tog vir seker driekwart aan die altyd nog bietjie eienaardig klinkende letterlike betekenis bly hang en begryp egter nie hoe jy dit moet aanpak om, in die geval wanneer `n oog jou erger, die oog somaar uit te ruk nie. Die blindmaak van `n oog sou in ieder opsig makliker wees. Met die afkap van `n hand sou dit in die meeste gevalle nog ellendiger toegaan; want ten eerste het jy nie altyd `n skerp kapbyl by jou nie, en ten tweede sou die afkap van `n hand my besonder sleg geluk wanneer ek stellig my regterhand sou moet afkap, omdat ek met my linkerhand werklik erg onhandig sal wees in die besigheid.

[GJE 10.214.6] Die gelykenis het die skerpsinnige herbergier vir ons opgehelder, welke opheldering Uself as goed en waar bevestig het, en ons was almal volkome tevrede daarmee. Maar met die genoemde verminking van die liggaam wil dit ons nog nie so goed geluk nie, en wanneer ons die bergrede verder onder die volk sou uitbrei, sou daar egter hier en daar swak mense kan wees wat die onderrig letterlik ten uitvoer sou kon bring; die wyser deel van die mense sou die leer dan wreed en onwys noem, en ons sal nie veel goeie vrugte daarmee oes nie.

[GJE 10.215.3] Simon Juda sê: “Heer, dit wil ek wel doen, maar nie so graag nie, omdat ek daarmee teenoor die ander leerlinge sal laat blyk dat ek in vele opsigte miskien onnoseler is as hulle; maar omdat U dit wens, sal ek ook spreek en myself teenoor al my metgeselle verdeemoedig!

[GJE 10.215.5] Ek sien goed in dat die daadwerklike beoefening van die aanbevole naasteliefde, in die handelswyse wat deur U geleer is, die ware, hemelse vorm sal kry. Want as ons mense dit almal moet doen - naamlik wat ons wens en wil dat hulle in `n soortgelyke geval ook aan ons sou doen - dan is dit daardeur natuurlik ook volkome billik dat jy selfs jou vyande moet liefhê, bid vir wie jou vervloek en doen goed aan wie kwaad teenoor jou doen; maar tog vind ek `n paar dinge nog krom, en wel omdat, die geval die selfverdediging heeltemal na die kant toe geskuif is. Jy kan dit wel in ag neem teenoor mense wat in hul boosaardigheid teenoor ander mense nie te ver gaan nie, maar ten opsigte van mense wat hardnekkig ware aartsduiwels geword het teenoor hulle medemense, sou daar in U goddelike leer `n klein uitsondering gemaak moet word.

[GJE 10.215.18] Maar onder die latere konings, veral toe die ryk onder meer konings verdeel was, het dit nog veel erger daaraan toegegaan as onder die Rigters. En toe dit uiteindelik al te sleg begin te gaan het, het daar ook niks anders oorgebly as om alle Judeërs en ook vele naburige volkere, met wie die Judeërs voortdurend in rusie gelewe het, aan die verenigde mag van Rome oor te gee nie, omdat Rome in wêreldse opsig die beste, mees wyse en doelmatigste wette gehad het. En kyk, toe kom daar onder die Judeërs, asook onder hul naburige volkere dadelik volkome rus en orde!

[GJE 10.215.19] Maar as die Judeërs nou geleidelik aan steeds opstandiger sal word en die priesters van die Judeërs die wette van Rome steeds meer as godslasterlik gaan aandui en die beter Judeërs verdoem omdat hulle vriende van die Romeine is, dan sal die Romeine weer opstaan en die ryk met groot mag binnedring en dit soseer verwoes, dat daar geen klip ongebroke op die ander sal bly nie. Daarna sal die Judeërs self oor die hele wêreld uiteen gedryf word, en dan sal ook gebeur wat Ek julle al vantevore gesê het, naamlik dat die Judeërs moet bid dat die tyd van hulle vlug nie in die winter, en ook nie op `n Sabbat sal plaasvind nie; want dan sou dit nog slegter met hulle gaan as in `n ander jaargety of op `n werkdag. Besonder swaar sal die vlug vir die swanger vrouens word.

[GJE 10.216.5] Maar omdat jy, Simon Juda, dit goed begryp, moet jy na My luister, met beide ore tegelyk, sodat dit nie weer via die een oor uitgaan wat die ander opgeneem het nie, en dit sodoende in jou hart bly hang nie! Kyk, elke aardse ryk mens wat veel meer goedere en geld besit as wat hy nodig het vir sy aardse lewensonderhoud, is ten opsigte van My steeds min of meer `n onregverdige rentmeester, omdat Ek die enige ware eienaar van die goedere is, en die goedere wat hy syne noem, is alles bymekaar geneem, `n onregverdige Mammon.

[GJE 10.218.1] (Die Heer:) “Daar was eens `n huisheer wat baie wynkelders, weiding, tuine en akkers gehad het. Hy kry `n buitengewoon edel en suiwer soort koring van sy vader en sê toe aan sy knegte: “Gaan maak `n baie groot akker sorgvuldig skoon, sodat, as ek die suiwer en edel koring op die akker saai, daar geen onkruid daartussen sal opskiet nie!”

[GJE 10.218.6] Die edel koring stel die mense voor, wat by My gastemaalstafel `n egte feesgewaad aanhet, maar die onkruid stel in sy geheel die gas voor, wat geen bruilofskleed aanhet nie. Hy bedien hom weliswaar ook net so lank van die op tafel gesette spyse, totdat die skerpsiende gasheer self die gastekamer binnekom - wat die rypword van die edel koring en van die onkruid beteken.

[GJE 10.219.5] Hulle moet aanvanklik alleen met die heel eenvoudige melk van My leer gevoed word; as hulle daarna manlik en sterk word, kan mens hulle wel manliker en kragtiger voedsel gee. Let dus veral daarop dat daar geen mense opstaan wat net geroep is en wat aan die volk sê: “Ook ons behoort tot die uitverkorenes!”, om vervolgens die volk te leer terwille van aardse voordeel; want dan sou die een blinde die ander lei!

[GJE 10.219.8] Ek het julle al eens gesê dat selfs nog tydens julle lewe `n groot aantal valse leraars en profete en daarmee ook `n groot aantal valse Christusse sal opstaan, die volk sal onderrig en sê: “Kyk, hier is Christus!” of “Daar is hy!” of “Hy woon in die tempels!” of "in die kamers!”. Sê in so `n geval dan aan die volk dat die volk met so `n leer bedrieg word!

[GJE 10.222.5] Ek sê: “Absoluut nie, My beste vriend, want `n teken is in sekere sin slegs `n noodryping vir diegene, wat na daardie teken onmiddellik gelowig word en hul daarna oor niks meer bekommer het nie. Sien, dit was by jou absoluut nie die geval nie, want ook nadat Ek die tekens gedoen het, het jy heel onbegryplike tussenwerpsels aan My gemaak, en toe het Ek met My woord selfs heelwat moeite moes doen om jou op die korrekte weg te sit, wat egter geen verstaanbare opgawe was nie. Want selfs toe jy al heeltemal in My geglo het, het jy My nog skerp kritiek voor die voete gewerp ten aansien van My handelswyse met alle skepsele, en veral met die mense op hierdie aarde, en as Ek jou nie met die waarheid van My woorde baie kragtig van repliek kon bedien het nie, sou alle tekens wat deur My gedoen was, jou nie daartoe gebring het om volledig in My te glo nie. Jy het dus veel meer deur die krag van die waarheid in My woorde tot die ware geloof in My gekom, en die tekens wat Ek daarvoor en daarna gedoen het, het jy nie meer opgeneem as `n bekragtiging van jou geloof in My nie, maar alleen as `n weldaad wat Ek aan jou en aan hierdie stad bewys het, waarvan jy self nou netso goed begryp hoe dit tot stand gebring kan word as Ek en RafaEl - wat jy baie binnekort nog beter sal begryp.

[GJE 10.222.9] Die opperstadsregter sê: “O Majesteit en Heer - buitengewoon, ek sou selfs wil sê: Duisend maal meer as volkome tevrede, en daar bly vir my en die ander niks anders oor nie as om U tot die einde van ons aardse lewe uit die diepste van ons hart te dank nie. U, o Majesteit en Heer - U het deur hierdie barmhartigheid wat U ons bewys het in ons hart `n tempel vir Uself gebou, wat geen mag ter wêreld ooit weer sal kan verwoes nie; behoed egter ook hierdie tempel van U vir al te groot storms van verleiding!”

[GJE 10.225.5] Wie dit wat Ek nou gesê het, by sy huishoudelike spaarsaamheid in ag neem, sal van My in alle opsigte geluk en seën in oorvloed kry, en daardie geluk en die seën sal voortaan ook by sy huis en sy gesin bly. Wie dié lewensbeginsel, wat Ek nou onder woorde gebring het, nie in ag neem nie, sal meemaak dat sy kinders en verwante, dit wat hy so moeisaam bymekaar gespaar het, maar al te gou en gereeld op die liederlikste wyse verspil en dan baie vinnig met allerlei nood en ellende te kampe kry. Doen jy dus alles verstandig en wys ooreenkomstig My leer, en dink by alles goed na oor die gevolge en die uiteindelike resultaat van jou handeling!”

[GJE 10.225.6] Daarop sê die herbergier: “O Majesteit en Heer, ek dank U uit die diepste grond van my hart vir hierdie baie wyse les, en ek is des te blyer daaroor, omdat dit al sedert my jeug gedeeltelik tot my lewensbeginsels behoort het en in die toekoms nog steeds meer sal behoort.”

[GJE 10.226.13] Sien, Ek is die Heer van alle skepsele in die hele oneindigheid en derhalwe ook van die op hierdie aarde - en so bring hierdie kraanvoëls My, soos Ek jou al gesê het, `n oggendgroet! En om dit vir jou te bevestig sal die kraanvoëls baie naby ons kom, en op My wenk sal hulle hul dan na die vywer begeef wat Ek gister deur My RafaEl vir jou geskape het; daar sal hulle `n oggendmaal neem en hulle voorsien van `n watervoorraad, wat hulle nodig het om verder te vlieg.”

[GJE 10.227.5] As jy nou so `n gedroogde urineblaas of `n ander sak hier sou gehad het, sou ek jou baie makliker kan laat sien hoe die voëls hulle van water moet bedien om te kan vlieg; maar ek sal wel daarvoor sorg dat hulpmiddels wat vir my nodig is, hier ter beskikking sal staan om dit uit te lê! Kyk, daar het ons al `n taamlike groot, met water gevulde sak, en daarby sal ons nou `n paar bestanddele insit wat die eienskap het dat hulle die koolstof en suurstof uit die water opsuig, maar suiwer waterstof vrymaak. Hier is die bestanddele ook al, wat jy seker sal ken; dit is `n bietjie yster, swael, kalk, sout en koolstof.

[GJE 10.227.6] Nou sit ek dit in die water - hulle bevind hulle al in die water, en jy hoor onmiddellik `n eienaardig geruis en gebruis in die sak. Nou vat ons `n droë blaas; ons sal dit met die maklik opstygende waterstof vul - en kyk, die een blaas is al gevul! Vat hom nou in jou hand onderaan by die opening, dan sal jy dadelik merk hoe hy opstyg; en laat hom nou los en kyk wat hy gaan doen!”

[GJE 10.228.2] Daarop sê RafaEl: “My beste vriend, verstrooi oor die hele aardoppervlak vele duisend maal duisende kere meer as alle voëls op die aarde in vele duisende jare vir hul vlieg sal nodig hê! Voëls is self baie goeie mineraloë, netsoos die wortels en takke van bome en plante buitengewoon skerpsinnige en intelligente lewenstofkundiges is; as hulle dit nie sou gewees het nie, sou daar nie soveel soorte bome en plante op die aardbodem gegroei en sou die voëls ook nie kon vlieg nie. Daardeur sien jy dat elke dier, netsoos elke plant, dit wat nuttig is vir hulle, buitengewoon skerp herken en ook weet hoe om dit te gebruik.

[GJE 10.233.18] Dit sou ook ewig jammer wees as daar êrens ver uit Asië `n wyse en magtige held sou opstaan om die Judese gepeupel van die Romeinse oorheersing te bevry. Ek weet weliswaar nie of ek gelyk het of nie - maar my hoër insig, wat ek aan die Griekse wyses te danke het, asook my taamlik helder verstand sê my dat ek `n korrekte oordeel oor dié volk gevel het!

201 202 203 204 205 206 Mobiele weergawe Kommentaar