Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 1 Velké evangelium Janovo, Kniha 4

1. - Pravá moudrost a živé uctívání Boha.

1. Když jsem povstal jakož i všichni, kteří se Mnou přes tři hodiny hezky sladce dřímali, povolal jsem ihned ony tři k Sobě a otázal se jich, proč se také oni neoddávali tříhodinovému posilujícímu spánku.

2. Praví MATHAEL: „Vznešený a přemoudrý Pane! Kdo může spát, obdržel-li Tvým slovem beztoho tu nejmocnější posilu? My všichni tři jsme tak posíleni, jako bychom byli po celou noc co nejlépe spali! Oněch tří hodin jsme však ve jménu Tvém podle naší možnosti dobře využili a Tvým nejmilostivějším dopuštěním jsme se dověděli věci, o nichž se asi ještě žádnému smrtelníkovi nikdy ani nezdálo. Za to Ti tedy vyslovujeme nyní také nejvroucnější a nejvřelejší dík. Ty jsi Pán a jsi všude jediný vše ve všem, proto Tobě jedinému platí také všechna naše láska a nejvyšší úcta!“

3. Pravím JÁ: „Dobře tedy, Já vím, co vše jste mluvili a co jste se před daným vám časem dověděli. Ale když jste se to už dověděli, podržte to zatím u sebe a ani později toho nepoužijte nesprávně; neboť děti této Země to nechápou, ježto nejsou odkud jste vy. Vy se však dovíte ještě něco mnohem většího; až na vás sestoupí Duch svatý, Kterého jednou vyleji na vás z nebes, ten vás teprve uvede do vší pravdy. Bude to Duch lásky, Otec Sám, Který vás bude vychovávat a učit, abyste všichni mohli přijít tam, kde budu Já.

4. Neboť vpravdě pravím vám: „Nikdo nepřijde ke Mně, nepřitáhne-li ho Otec ke Mně!“ Vy všichni musíte být vyučováni Otcem, tedy věčnou láskou v Bohu, chcete-li přijít ke Mně! Musíte tedy být všichni dokonalí jako je dokonalý Otec v nebi. Leč mnohé vědění, jakož i nejbohatší zkušenost vás tam nepřivedou, nýbrž jedině živá láska k Bohu a ve stejné míře k bližnímu a v tom spočívá velké tajemství znovuzrození vašeho ducha z Boha a v Bohu.

5. Každý však, nežli se stane takovým jako jsem Já, bude muset napřed projít se Mnou úzkou branou nejúplnějšího sebezapírání. Každý musí přestat být něčím pro sebe, aby se mohl stát vším ve Mně.

6. Boha nadevše milovat značí: V Boha zcela přejít a vejít a bližního milovat značí rovněž: V bližního zcela vejít, jinak ho nelze nikdy zcela milovat; poloviční láska však neprospívá ani tomu kdo miluje, ani tomu kdo je milován.

7. Chceš-li mít s nějaké vysoké hory úplný výhled na všechny strany, musíš rozhodně vylézt na její vrchol; neboť s nižšího místa bude ti z celkového pohledu vždy jistá část zakryta. Tak se tedy musí také v lásce stát vše nejzevnější z nejvnitřnějšího, aby byly její plody na vás patrné.

8. Vaše srdce je pole a účinná láska je živé semeno; chudí bratři jsou však tomu poli hnojem. Kdo z vás položí do toho dobře pohnojeného pole mnoho semen, bude také mít hojnou úrodu. S čím více chudými budete hnojit pole, tím bude silnější a čím více dobrých semen do něho vložíte, tím hojnější bude žeň. Kdo bude hojně sít, bude také hojně sklízet, kdo však bude chudě sít, bude také chudě sklízet.

9. Spočívá tedy nejvyšší moudrost v tom, abyste se stávali moudrými nejživější láskou. Bez lásky však veškeré vědění nic neprospívá! Proto se nestarejte tak velice o to, abyste mnoho věděli, nýbrž o to, abyste mnoho2milovali, tak vám láska dá, co vám žádné vědění nemůže dát! Je zcela dobré, že vy tři jste co nejhorlivěji použili ony tři hodiny k mnohonásobnému obohacení vašeho vědění a vašich zkušeností; ale to vše o sobě by vaší duši málo prospělo. Budete-li však budoucně s takovou horlivostí obětovat čas lásce k bližnímu, pak vám bude jeden den již větším užitkem pro vaše duše!

10. Co by vám přede Mnou prospělo, kdybyste se téměř rozplývali obdivováním Mé moci, velikosti a nikdy nevýstižné nádhery, - u vašeho domu by však plakali bratři a sestry hladem, žízní a zimou?! Jak ničemný a ke zcela ničemu neužitečný by byl hlasitý křik jásotu a chvály ke cti a slávě Boží, pro nějž by se bída chudého bratra přeslechla! Co prospívají všechny bohaté a velmi okázalé oběti v chrámu, když před jeho dveřmi hyne chudý bratr hladem.

11. Proto vaše badání budiž obráceno především k bídě vašich chudých bratří a sester; těm přinášejte pomoc a útěchu! Tehdy v bratru, kterému jste pomohli, naleznete více nežli kdybyste procestovali všechny hvězdy a kdybyste Mne velebili jazyky Serafínů!

12. Vpravdě pravím vám: všichni andělé, všechna nebe a všechny světy i se vší svou moudrostí nemohou vám navěky dáti to, čeho můžete dosáhnout když ze vší své síly a podle všech svých prostředků vpravdě pomůžete bratru jenž je v bídě! Nic nestojí výše a blíže u Mne nežli jedině jen pravá účinná láska!

13. Modlíš-li se k Bohu a neslyšíš pokud se modlíš hlas nářku svého chudého bratra, jenž k tobě v hodině tvé modlitby přišel pro pomoc, pak budiž prokleto tvé prázdné breptání! Neboť úcta ke Mně spočívá v lásce - a nikoli v marnivém breptání tvých úst!

14. Nebuďte tedy takovými, na které Izaiáš zvolal: „Hle, tento lid uctívá Mne rtoma, ale jeho srdce daleko je ode Mne!“? nýbrž modlíte-li se ke Mně, čiňte tak v duchu a ve vší pravdě, neboť Bůh je duch a možno se jen v duchu a v pravdě k Němu modlit.

15. Opravdová Mně jedině libá modlitba v duchu nespočívá tedy v pohybování jazykem, ústy a rty, nýbrž pouze v účinném uplatňování lásky. Co ti prospívá, kdybys ozdobil mnohými librami zlata hrob proroka, ale přitom bys přeslechl hlas trpícího bratra? Myslíš, že na tom budu mít zalíbení? Pošetilče! Hněvivýma očima na tě pohlédnu, protože kvůli mrtvému jsi přeslechl hlas živého!“

Kapitola 1 Náhled v mobilu Impresum