Help

jakob-lorber.cc

Kapitola 72 Velké evangelium Janovo, Kniha 5

72. - Vysvětlení slovo „SHEOULA“ (pekla). O jasnovidství.

1. Praví ROKLUS: „Pane a Mistře, nyní jsem viděl, že Tvá moudrost a nejsprávnější úsudek o všech věcech má nikdy nevýstižnou hloubku a musím zde otevřeně doznat, že toto bys nemohl jako pouhý člověk vědět a znát, kdybys neměl svým Duchem největší podíl na veškerém stvoření a mně se nyní osvětlilo. a nejvýš objasnilo velmi mnohé, co bych si byl nikdy předtím nemohl ani pomyslet! ježto jsi však byl již tak laskav, že jsi mi vysvětlil věci tak mimořádné, žádám tě, abys mi ještě poněkud podrobněji vysvětlil výraz „sheoula“ a říkám, věčnou smrt; neboť v tom mi ještě není úplně jasno. To jest, já sice věci jakž takž rozumím; ale abych mohl tvrdit, že jsem v tom již tak zcela doma, to bych si sám nalhával! Vysvětli mi tedy tyto zmíněné dvě věci poněkud podrobněji!“

2. Pravím JÁ: „Nuže poslyš! „She“, také „shej“ anebo „shea“ značí: „žízní“; „oul“ také „voul“ značí: „v sobě samém opuštěný člověk“, mohlo by se říci: „zvířecí člověk“ (vůl)j „a“: podle konsistence (stálosti) toho, co tu tvoří vnitřní moudrost a poznání!

3. Že pod písmenem A je však toto rozumět, dokazuje tvar starých egyptských pyramid, které jsou ve velkém měřítku napodobením mozkových pyramid a jejichž určením bylo sloužit lidem jako školy moudrosti, o čemž svědčí ještě dnes jejich jméno a jejich vnitřní zařízení. Neboť „Pira mi dai“ značí patrně: „Moudrost mi dej!“ A vnitřní zřízení bylo také takové, že člověk od vnějšího světa v nich zcela uzavřený, musel začít zřít do svého nitra a takto nalézt své nejvnitřnější životní světlo. Proto v rozsáhlých vnitřních chodbách takové pyramidy byla vždy naprostá tma a nebylo dříve jasno, dokud člověk nezačal vše osvětlovat svým životním světlem.

4. Toto ti zní ovšem poněkud zvláštně; nicméně je však všemu tomu tak! Neboť otevře-li se takovému člověku vnitřní zrak mysli, není pro něho na Zemi již žádná noc a žádná temnota. Takřka makavý důkaz poskytují všichni velmi sensitivní a ve vytržení se ocitající lidé. Tito lidé vidí s úplně zavřenýma očima mnohem více nežli jinak tisíc lidí s nejlepšíma, nejzdravějšíma a nejbystřejšíma očima; neboť vidí skrze sebe pevnější a neprůhlednější hmotu, vidí snadno skrze celou Zemi a ani Hvězdy nejsou tak daleko, aby je v silném vytržení jsoucí (magnetičtí) lidé nemohli zcela prohlédat.

5. Jak mohou však lidé přijít do blaženého stavu vytržení - a to nakonec kdy a jak často chtějí - tomu se právě učilo a hlavně velmi účinně cvičilo v pyramidách.

6. Protože tedy pyramidy sloužily k tomu, dávalo se jim také velmi správné a vše označující jméno „She oul a“. Odtud vzal starý Hebrejec své zkrácené „Sheol“, Řek své „Scole“, Říman „Schola“ a Peršan a Ind své „Schehol“10)

7. Protože však staří mudrci ve svých viděních u vytržení zcela dobře věděli, do jak velmi politování hodného stavu přicházejí velmi hmotné, svět a sebe nadmíru milující duše na onom světě po odpadnutí těla, proto právě nazvali tento politování hodný stav také „She oul a“, peklo!

8. Že takovýto stav byl naproti životnímu stavu pravého mudrce v řádu Božím označen výrazem „smrt“, je přece jisté zcela podle pravdy. A protože je to věčně vždy a nutně stejná a trvající vlastnost všeho toho, co se nazývá „svět“ a „hmota“, bude také jasné, proč něco takového bylo nazváno „věčná smrt“!

9. Dokud tedy nějaká duše zde anebo na onom světě trvá v takovémto stavu, je také zřejmě ve stavu věčné smrti, z níž se vyprostit je jistě nejvýš těžkým životním úkolem! Mnohá duše by měla jistě stáří světů co dělat, nežli by ze sebe samé k něčemu opět přišla! - Řekni Mi nyní, zda je ti to jasné!“

10. Praví ROKLUS: „Ano, Pane a Mistře, nadevšecko, nyní je mi také to opravdu úplně jasné; ale měl bych ještě jednu malou otázku a ta záleží v tom, jak se totiž může člověk uvést do stavu vytržení, do stavu vševidoucího! Kdybych věděl ještě to, aspoň cestu k tomu, vynaložil bych všemožné, abych se také sám občas uvedl do takového jistě nejvýš oblažujícího stavu! Pane a Mistře nade všemi věcmi, buď tak laskav a dej mi také o tom několik dobrých pokynů!“

11. Pravím JÁ: „Školy egyptské zanikly a v tomto způsobu již dávno netrvají; neboť za dob Mojžíšových začalo to s nimi váznout. již tehdy se začalo udílet jen vyučování vnější a Plato a Sokrates byli již z posledních, kteří měli ještě slabý pojem o vnitřní škole životní.

12. Já jsem však nyní přišel do těla tohoto světa proto, abych vám lidem dal ještě lepší životní předpis, podle něhož se může uvést každý do nejvyšší životní moudrosti. A tento předpis zní zcela krátce: „Miluj“ Boha ze všech svých sil nadevšecko a svého bližního „jako sebe samého!“ Kdo se v tom cvičí a hojně to koná, ten je jako Já a právě tím bude také uveden do veškeré moudrosti a její síly a moci!

13. Neboť kdo je pln lásky k Bohu, v tom je také Bůh se Svou nekonečnou a neomezenou láskou a s jejím nejvyšším světlem přítomen. Duše a její duch oplývají pak vším světlem moudrosti z Boha a duše musí pak také zřít a poznávat vše to, co vidí a poznává světlo Boha. A protože veškerá věčná všemohoucnost a všesíla Boha je právě v Jeho neomezené a nekonečné lásce, může duše v takové božské lásce s vůlí vládnoucí v ní lásky Božího Ducha jen chtít a musí se stát, co tato duše chce! – To je tak jasné a pravdivé, jak jen může být v tomto světě něco jasného a pravdivého.

14. Ale toto jen vědět a sebeživěji věřit, dávno ještě nestačí, nýbrž musí se to hojně za všech sebe těžších poměrů životních poměrů konat a v každé době se v tom cvičit; neboť jen ustavičně pilné cvičení dělá teprve z učedníka mistra.

Kapitola 72 Náhled v mobilu Impresum